قوانین

اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای

هیئت وزیران در جلسه های 5 /12 /1397 و 16 /09/ 1399 به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور و به استناد بند (پ) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را به شرح زیر تصویب كرد:

اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص) مصوب 16 /09 /1399

فصل اول – كلیات

ماده 1 – به منظور ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای، شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ‌ای (سهامی خاص) كه در این اساسنامه به اختصار “شركت” نامیده می ‌شود، با ماهیت شركت دولتی و به صورت سهامی خاص دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی در زیر مجموعه شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشكیل و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین مربوط و به صورت بازرگانی اداره می شود.

ماده 2 – مدت شركت نامحدود و مركز اصلی آن در تهران است. شركت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه با اولویت استفاده از ظرفیت شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری های مربوط، در صورت ضرورت در داخل كشور با تصویب مجمع عمومی نمایندگی‌ تأسیس نماید.

ماده 3 – سرمایه شركت مبلغ یك هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال منقسم به یك‌ هزار سهم یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریالی با نام و غیرقابل انتقال است. كلیه سهام متعلق به شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است و از محل دارایی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تأمین می گردد.

فصل دوم – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شركت

ماده 4 – موضوع فعالیت شركت عبارت است از برنامه ریزی و انجام كلیه امور مربوط به حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای با همكاری شهرداری های مربوط و وزارت كشور بر اساس طرح های مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور.

ماده 5 – شركت دارای وظایف و اختیارات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط است:

الف – مطالعه، بررسی، برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای.

ب – بهره برداری از خطوط حومه ای و تأسیسات ریلی مسافری آن، مستقیماً یا از طریق شركت های مشترك با شهرداری ها و شركت های عمران شهرهای جدید.

پ – مشاركت با سرمایه گذاران غیردولتی در بخش های ساخت، بهره برداری، تأمین ناوگان و كلیه خدمات حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در قالب انواع روش‌ های قانونی مشاركت و تأمین مالی.

ت – مشاركت یا تشكیل شركت های مشترك با شهرداری ‌ها و شركت های عمران شهرهای جدید به منظور توسعه و بهره ‌برداری سامانه های حمل و نقل ریلی حومه ای.

ث – انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های موضوع شركت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

ج – عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی كه فعالیت آنها در رابطه با امور شركت باشد.

چ – امكان استفاده از خطوط ریلی درون شهری (با توقف در برخی از ایستگاه ها) با هماهنگی شهرداری های مربوط.

ح – احداث و بهره برداری از مجتمع های ایستگاهی در خطوط ریلی حومه ای با اولویت استفاده از توان بخش غیردولتی.

تبصره – هرگونه راه اندازی و بهره برداری در حوزه مسافری ریلی حومه ای با رعایت استانداردها، معیارها و الزامات فنی ابلاغی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

فصل سوم – اركان شركت

ماده 6 – اركان شركت به شرح زیر است:

الف – مجمع عمومی.

ب – هیئت مدیره.

پ – بازرس قانونی (حسابرس).

ماده 7 – اعضای هیئت مدیره شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان صاحب سهم در مجمع عمومی شركت و ریاست مجمع با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت راه آهن می باشد.

تبصره – مدیرعامل شركت بدون حق رأی در جلسات مجمع شركت می نماید.

ماده 8 – مجامع عمومی شركت به شرح زیر است:

الف – مجمع عمومی عادی.

ب – مجمع عمومی فوق العاده

ماده 9 – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف – تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شركت.

ب – اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملكرد هیئت مدیره درباره صورت های مالی شركت.

پ – نصب و عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع.

ت – انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) شركت.

ث – اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج – تصویب ساختار كلان شركت با رعایت قوانین مربوط.

چ – تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و یا غیر قابل وصول كه از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

خ – اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و یا مشاركت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار، انتشار اوراق بهادار و اعطای كمك های فنی و مالی و اعتباری در چهارچوب اهداف و وظایف شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د – اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع و صلح دعاوی به داوری با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ذ – تأسیس شركت های زیرمجموعه و نمایندگی در داخل كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر – اتخاذ تصمیم نسبت به طرح های پیشنهادی هیئت مدیره در مورد فعالیت های قابل واگذاری شركت.

ز – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره و استیجار هرگونه اموال غیرمنقول در جهت اهداف شركت با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شركت.

ژ – تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت.

س – اتخاذ تصمیم نسبت به تعرفه های خدمات و فعالیت های شركت جهت ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.

ش – تصویب استانداردها، معیارها و الزامات فنی راه اندازی و بهره برداری در راستای فعالیت های شركت.

ص – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده 10 – مجمع عمومی فوق ‌العاده منحصراً در خصوص موارد زیر تشكیل می شود:

الف – اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه شركت و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

ب – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه شركت و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

پ – پیشنهاد انحلال شركت در چهارچوب قانون و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی.

ماده 11 – جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشكیل خواهد شد.

ماده 12 – مجمع عمومی عادی با دعوت كتبی رییس مجمع و با حضور اكثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت.دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذكر تاریخ و محل تشكیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی كه در دستور جلسه قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 13 – هیئت مدیره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهند بود كه با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی، از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت و حداقل مدرك كارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با فعالیت های شركت و ده سال سابقه كار مرتبط با فعالیت شركت كه حداقل سه نفر از آنها از بین متخصصین حمل و نقل ریلی و شهری می باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده است به وظایف خود ادامه خواهند داد.

تبصره – هیئت مدیره در اولین جلسه، رییس و نایب رییس را از بین اعضای خود برای مدت دو سال انتخاب می كند.

ماده 14 – جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضا كه یكی از آنها رییس هیئت مدیره خواهد بود و در غیاب وی با حضور نایب رییس هیئت مدیره، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 15 – جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار به دعوت رییس هیئت مدیره تشكیل و دستور جلسه یك هفته قبل از تشكیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده 16 – در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری كه ادامه فعالیت هر یك از اعضای هیئت مدیره غیرممكن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشكیل و جانشین وی را برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده 17 – نمایندگی سهام شركت در مجامع شركت های تابع و وابسته بر عهده هیئت مدیره شركت است.

ماده 18 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب – تهیه خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شركت و ارایه آنها به مجمع عمومی.

پ – رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

ت – تهیه تشكیلات كلان و آیین نامه ‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شركت برای ارایه به مجمع عمومی.

ث – تهیه تشكیلات تفصیلی شركت در چهارچوب تشكیلات كلان مصوب مجمع.

ج – تصویب دستورالعمل های داخلی مربوط به اداره شركت و تعیین حدود اختیارات هر یك از واحدهای شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی كه برابر آیین نامه معاملات شركت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

ح – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و فضاهای تبلیغاتی در ناوگان، محدوده و درون ایستگاه (محدوده های تحت تملك) در چهارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شركت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجار اماكن و تأسیسات.

خ – پیشنهاد در مورد افزایش یا كاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته های شركت به مجمع عمومی.

د – بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری، مشاركت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانكی و وام به مجمع عمومی.

ذ – بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غیرقابل وصول و نیز اندوخته های شركت به مجمع عمومی.

ر – پیشنهاد تعرفه های خدمات و فعالیت های شركت به مجمع عمومی.

ز – اداره كلیه امور برای اداره شركت در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ژ – پیشنهاد ارجاع و صلح دعاوی به داوری به مجمع عمومی.

ماده 19 – هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 20 – هیئت مدیره موظف است یك نسخه از صورت های مالی شركت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شركت ارسال نماید.

ماده 21 – مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شركت توسط هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن كه دارای شرط وثاقت و امانت است برای مدت دو سال انتخاب و با حكم رییس مجمع منصوب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف – اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره.

ب – تهیه بودجه سالانه و صورت‌ های مالی شركت و ارایه آن به هیئت مدیره.

پ – تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شركت و ارایه آن به هیئت مدیره.

ت – اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شركت.

ث – پیشنهاد آیین ‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شركت به هیئت مدیره.

ج – پیشنهاد تشكیلات تفصیلی شركت به هیئت مدیره.

چ – نمایندگی شركت در مراجع اداری، ثبتی و قضایی برای دفاع از حقوق شركت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از كیفری و حقوقی با حق توكیل به غیر.

ح – افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانك‌ های داخلی یا خارجی به حساب شركت طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره.

خ – استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آیین ‌نامه استخدامی شركت و در چهارچوب اهداف و سیاست ‌های مصوب و با رعایت بودجه مربوط.

د – تهیه و تدوین گزارش ‌های دوره ‌ای از وضع جاری، مالی و عملیاتی انجام شده شركت برای ارایه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره – مدیرعامل می ‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یك از كاركنان شركت كه دارای شرط امانت و وثاقت باشند، تفویض نماید.

ماده 22 – كلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت باید به امضای مشترك مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره و یكی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) برسد و مكاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا كسانی كه از طرف وی حق امضا دارند می ‌رسد.

تبصره – برداشت از حساب‌ های بانكی‌ شركت با امضای مشترك مقامات مذكور در این ماده و ذی‌ حساب مجاز خواهد بود.

ماده 23 – شركت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصویب مجمع عمومی برای مدت یك سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده، به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده 24 – وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

الف – بررسی گزارش سالانه عملكرد، ترازنامه، صورت های مالی و حساب سود و زیان و صورت دارایی شركت و ارایه گزارش در خصوص صورت‌ های مالی شركت مطابق با استانداردهای حسابرسی.

ب – تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شركت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

پ – انجام سایر وظایف قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط

تبصره – بازرس (حسابرس) حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شركت هرگونه اطلاعاتی را كه لازم بداند از مدیرعامل یا سایر مدیران شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده های شركت را ملاحظه كند بدون اینكه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 25 – سال مالی شركت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می ‌پذیرد. اولین سال مالی شركت از تاریخ تأسیس آن شروع می ‌شود.

ماده 26 – هیئت مدیره مكلف است صورت ‌های مالی را حداكثر تا پایان خردادماه تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار دهد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 23879 /102 /99 مورخ 17 /12 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

ثبت شرکت​ در سال 1400 | مراحل کامل + هزینه های ثبت و تاسیس شرکت

5/5 - (11 امتیاز)

نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب