خدمات حقوقی خدمات خانواده قوانین

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ با آخرین اصلاحات

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا ۱۳۷۴/۴/۱۸ باب اول – در کلیات ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از […]