خدمات حقوقی مقالات

داوری سازمانی در ایران

مقایسه پذیرش داوری سازمانی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 امروزه با توسعه روز افزون قراردا ها ، به تبع آن اختلاف ها  نیز افزایش پیدا کرده است و منفعت هر طرف در حل اختلاف های ایجاد شده در این است که از روشی مناسب ، سریع و […]